Monday, July 14, 2008

Klitschko (Ukraine) vs. Thompson (USA)

Hamburg - Germany 12th july. KO in 11th round. Klitschko wins.

No comments: