Sunday, September 28, 2008

Wushu on TAFISA TreX-Games 2008 in Busan, Korea

Kung-fu, Wu shu competitor: Lu YongXu (CHN)

No comments: